در بازار اختیار معامله یاد بگیر که ضرر نکنی ...سود خودش راهشو پیدا میکنه و وارد میشه
0

کد VBA بلک شولز

کد VBA بلک شولز

:Guide

Stock : قیمت سهم پایه

 Exercise : قیمت اعمال

Time : زمان باقی مانده تا سررسید

Interest : سود بانکی یا انتظار بازدهی

Divyield : سود تقسیمی

Sigma : نوسان پذیری

Function dOne(stock, exercise, Time, _
interest, divyield, sigma)
  dOne = (Log(stock / exercise) + _
  (interest - divyield) * Time) / _
  (sigma * Sqr(Time)) + 0.5 * sigma * _
  Sqr(Time)
End Function

Function dTwo(stock, exercise, Time, _
interest, divyield, sigma)
  dTwo = dOne(stock, exercise, Time, _
  interest, divyield, sigma) - sigma * _
  Sqr(Time)
End Function

Function BSMertonCall(stock, exercise, Time, _
interest, divyield, sigma)
  BSMertonCall = stock * Exp(-divyield * _
  Time) * Application.NormSDist _
  (dOne(stock, exercise, Time, _
  interest, divyield, sigma)) - exercise * _
  Exp(-Time * interest) * Application.NormSDist _
  (dTwo(stock, exercise, Time, interest, _
  divyield, sigma))
End Function

'Put pricing function uses put-call
'parity theorem
Function BSMertonPut(stock, exercise, Time, _
interest, divyield, sigma)
  BSMertonPut = BSMertonCall(stock, exercise, _
  Time, interest, divyield, sigma) + _
  exercise * Exp(-interest * Time) - _
  stock * Exp(-divyield * Time)
End Function

'The standard normal probability density,
'this is N'(x)
Function normaldf(X)
  normaldf = Exp(-X ^ 2 / 2) / _
  (Sqr(2 * Application.Pi()))
End Function

Function DeltaCall(stock, exercise, Time, _
interest, divyield, sigma)
  DeltaCall = Exp(-divyield * Time) * _
  Application.NormSDist(dOne(stock, exercise, _
  Time, interest, divyield, sigma))
End Function

Function DeltaPut(stock, exercise, Time, _
interest, divyield, sigma)
  DeltaPut = -Exp(-divyield * Time) * _
  Application.NormSDist(-dOne(stock, _
  exercise, Time, interest, divyield, _
  sigma))
End Function

Function OptionGamma(stock, exercise, Time, _
interest, divyield, sigma)
  temp = dOne(stock, exercise, Time, _
  interest, divyield, sigma)
  OptionGamma = Exp(-divyield * Time) * _
  Application.Norm_S_Dist(temp, 0) / _
  (stock * sigma * Sqr(Time))
End Function

Function Vega(stock, exercise, Time, _
interest, divyield, sigma)
  Vega = stock * Sqr(Time) * _
  normaldf(dOne(stock, exercise, _
  Time, interest, divyield, sigma)) _
  * Exp(-divyield * Time)
End Function
Function ThetaCall(stock, exercise, Time, interest, divyield, sigma)

  ThetaCall = -stock * normaldf _
  (dOne(stock, exercise, Time, _
  interest, divyield, sigma)) * _
  sigma * Exp(-divyield * Time) / _
  (۲ * Sqr(Time)) + divyield * stock * _
  Application.NormSDist(dOne(stock, _
  exercise, Time, interest, _
  divyield, sigma)) * Exp(-divyield * Time) _
  - interest * exercise * Exp(-interest * _
  Time) * Application.NormSDist _
  (dTwo(stock, exercise, Time, _
  interest, divyield, sigma))

  
End Function

Function ThetaPut(stock, exercise, Time, _
interest, divyield, sigma)
  ThetaPut = -stock * normaldf _
  (dOne(stock, exercise, _
  Time, interest, divyield, sigma)) * _
  sigma * Exp(-divyield * Time) / _
  (۲ * Sqr(Time)) - divyield * stock _
  * Application.NormSDist(-dOne(stock, _
  exercise, Time, interest, divyield, _
  sigma)) * Exp(-divyield * Time) _
  + interest * exercise * Exp _
  (-interest * Time) * Application.NormSDist _
  (-dTwo(stock, exercise, Time, _
  interest, divyield, sigma))
End Function

Function RhoCall(stock, exercise, Time, _
interest, divyield, sigma)
  RhoCall = exercise * Time * _
  Exp(-interest * Time) * _
  Application.NormSDist(dTwo _
  (stock, exercise, Time, interest, _
  divyield, sigma))
End Function

Function RhoPut(stock, exercise, Time, _
interest, divyield, sigma)
  RhoPut = -exercise * Time * _
  Exp(-interest * Time) * _
  Application.NormSDist(-dTwo _
  (stock, exercise, Time, interest, _
  divyield, sigma))
End Function 

 

 

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.